KUUM! Töötasu hüvitis Töötukassa poolt

Sellel nädala laguses avalikustas Töötukassa endapoolsed tingimused, mille alusel saab töötasu toetuse taotluse esitada. Lisan siia väikese kokkuvõtte infost.

Hüvitise põhimõtted

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele:

1     Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

Äriühingute puhul hinnatakse käivet. Võrdlusaluseks on käesoleva aasta ja eelmise aasta sama kuu. Näiteks, kui hüvitist taotletakse märtsikuu eest, võrreldakse 2019. aasta märtsikuud ja 2020. aasta märtsikuud. Tööandja esitab võrdluse näiteks e-Maksuameti maksukohustuslaste registri väljavõttena.

2    Tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37

*§ 35  - Töötasu maksmine töö mitteandmisel.  Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü./

*§ 37 - Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral.  (1) Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.   (2) Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd.  (3) Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. (4) Enne töötasu vähendamist informeerib tööandja usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerib nendega töötajate usaldusisiku seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.  (5) Töötajal on õigus tööleping üles öelda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhjusel, teatades sellest viis tööpäeva ette. Töötajale makstakse töölepingu ülesütlemisel hüvitist käesoleva seaduse § 100 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ulatuses

3    Tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani (töölepingu seaduse § 37 alusel)

 Tööandja esitab töötukassale töötajatele esitatud teate ning põhjenduse. Vastav teade tuleks teha töötajatele, et alandada töötajate palka väh. 30% tööandjast mitteolenevatest tingimutest, et rakenduks Töötukassa nõue.

Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (keskmine ühe kalendripäeva töötasu või palk leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Kui töötajale on makstud palka lühemal perioodil kui 12 kuud, võetakse aluseks tegelikult makstud tasud, mis jagatakse töötatud kuude arvu ja 30 korrutisega.)

Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul. (Tööandjal on võimalik valida, milliste kuude eest vahemikus märts kuni mai hüvitist taotleda.)

Töötukassa tasub hüvitiselt ja tööandja töötasult sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse ning tulumaksu. Töötukassa ei arvesta hüvitiselt maksuvaba tulu.

Oluline teada:

1   hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele( avaldus esitada pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul.);

 hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest;
3  tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui on töötasu töötajatele välja maksnud;
 4 kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.


 Tööandja peab avalduses märkima:
1) töötaja, kellele ei olnud kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud, isikukoodi ning pangakonto numbri;
 2) tööandja nime, isiku- või registrikoodi ja aadressi või e-posti aadressi;
 3) põhjendused ja tõendid käibe või tulu muutuse, töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise või töötasu vähendamise kohta;
4) kinnituse käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud osaluse väljamaksmise kohta (sinna siis ilmselt maksekorraldused maksete teostamisest).


Taotlemine

Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva ning avaldusel nõutavate andmete kohta anname info esimesel võimalusel.


Väga põhjaliku selgitustöö taotluse tingimuste osas on lisatud Töötukassa poolt siia.

Loe lisaks